Juridik

Bolagsrätt

Vi hjälper dig att hitta rätt bolagsform och upplyser dig om vilka rättsliga konsekvenser de olika formerna har.

Arbetsrätt

Vi utformar anställningsavtal samt hjälper dig att hitta rätt anställningsform vid rekrytering av ny personal.

Avtalsrätt

Vår jurist Melina hjälper dig att granska avtal samt kan vara del vid eventuella förhandlingar.

Affärsjuridik och företagsbeskattning

Samtliga företag som köper och säljer varor eller tjänster behöver efterfölja ett stort antal lagar och regler i Sverige. Melia Ekonomi & Juridik har erfarenhet av att ge rådgivning till bolag från det att bolaget bildas tills det ska likvideras alternativt säljas.

I början av ett företagande innebär regelefterlevnad att kontakter, kommunikation och information till myndigheter överlämnas fortlöpande utan problem. Detta rör till exempel skatter och avgifter, bolagsregistreringar eller ändringar etc. Som jurist ger man rådgivning så att företaget kan sköta alla sina åtaganden skyndsamt exempelvis vid förfrågningar och förelägganden.

När företaget har börjat köpa och sälja varor eller tjänster innebär regelefterlevnad att det man köper ska vara hållbart och korrekt och likaså att det som säljs inte bryter mot någon lag eller föreskrift. Som jurist ger man rådgivning till företagare så att muntliga och skriftliga avtal är korrekt avfattade och att köpeavtal inte skapar missförstånd och tvister. Uppkommer en tvist så är ger vi rådgivning och företräder företagaren.